Gemeente Basisschool GLOC

zorg in GLOC

algemeen: Juf Myriam Persyn neemt de zorgcoördinatie van de lagere school op zich.  Meester Bruno, juf Chris verzorgen de ondersteuning in de klassen. Juf Karolien Keuleers neemt de kleuterschool voor haar rekening. Zij zorgt voor coördinatie maar geeft ook zorg in de klassen en begeleidt de kleuters bij individuele trajecten. Juf Peggy en juf Steffie V. zorgen voor de ondersteuning in de kleuterklassen. 

Hieronder vindt u verduidelijking over de inhoud van zorgcoördinatie:

MDO’s organiseren, voorbereiden, registreren en opvolgen, contacten met logo’s, contacten met CLB, gonleerkracht, …, overlegmoment met alle leerkrachten: opvolging, moeilijkheden, … , observaties in de klas, opvolging dossiers i.v.m. faciliteiten begin schooljaar, oudergesprekken voorbereiden, plannen, uitvoeren en opvolgen, informele gesprekken met ouders (belangrijke gegevens uitwisselen met lkr. en visa versa), registreren in zorgsysteem: MDO, gesprekken, testen, …testen afnemen: AVI, wiskunde, …, opzoeken tips voor leerkrachten, coördinatie voor het maken van materiaal.

Om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen en de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen, vragen wij om steeds de contactgegevens van de logopedist, kinesist, of andere begeleider door te geven aan de klastitularis of zorgcoördinator.  Met deze info zal vertrouwelijk omgegaan worden.

 

Indien u in de loop van het schooljaar bezorgd bent over de ontwikkeling van uw kind, hopen wij dat u zo snel mogelijk de klasleerkracht, de zorgleerkracht, zorgcoördinator of directie hierover aanspreekt. Op die manier kunnen we samen naar een gepaste begeleiding zoeken.

Zorg in de kleuterschool

Naast de klasleerkrachten zijn er nog andere leerkrachten die meehelpen aan de ontwikkeling van je kleuter. We hebben het dan over de zorgondersteuning in de school.

Juf Karolien, juf Peggy en juf Steffie Vos nemen de zorgwerking van de kleuterschool op zich. In samenspraak met klasleerkracht willen ze de kleuters extra oefenkansen geven op verschillende domeinen. Wij denken hierbij vooral aan ruimtelijke ordening,  grove en fijne motoriek. wiskundige begrippen, rekenvoorwaarden, ontluikende geletterdheid: oefenen op rijmen, woorden die beginnen met een zelfde klank, … ,

Om jullie op de hoogte te houden of jullie kleuters door een zorgleerkracht begeleid wordt, zullen we in de toekomst een klein kaartje meegeven. We willen jullie hierbij vooral informeren. Het is niet nodig om jullie ongerust te maken als jullie kleuter door de zorgleerkracht begeleidt wordt. De groepen wisselen immers na enkele weken.  Soms is het voldoende als een kind enkele weken extra oefent om iets onder de knie te krijgen.

Als we merken dat de ondersteuning van een zorgleerkracht op verschillende domeinen langdurig nodig is, zullen wij jullie persoonlijk op de hoogte brengen en uitnodigen om onze en jullie ervaringen samen te leggen in functie van de beste begeleiding voor jouw oogappel.  

Deel deze pagina